Fórum - Téma


kalendář akcí/srazů 2014 , 2015 + pravidla


Fórum O Srazech a akcích kalendář akcí/srazů 2014 , 2015 + pravidla
Zamčeno: 2015-09-25 13:30:16, RadoMiláček
2014-01-25 13:41:23

Vzhledem k tomu, že neustále dochází k neshodám ohledně srazů a akcí, zveřejňuji tato nová pravidla srazů a akcí. Nejsou ničím průlomová, jen upřesňují pravidla původní, která platila mnoho let, některá pravidla byla vypuštěna, jiná doplněna. Tato pravidla nijak nenahrazují všeobecná klubová pravidla, jen je doplňují. Pokud něco není v pravidlech obsaženo, řídí se to zdravým rozumem, slušností, zákony ČR a pokyny administrátorů. Tato pravidla byla schválena mnou, jakožto administrátorem akcí a srazů a webmasterem a jsou platná dnem jejich zveřejnění.

jednotlivé funkce:

Organizátor srazu – může být kdokoliv, kdo je členem klubu, je zodpovědný za organizaci celé akce/srazu, za uvedení veškerých informací k akci/srazu a za hladký průběh akce/srazu. Není zodpovědný za chování jednotlivých účastníků, ale při organizaci by měl brát ohled na bezpečnost a zdraví účastníků. Organizátor je povinen brát ohled na možné škody na zdraví a majetku a předcházet jim.

Koordinátor srazu – neboli admin, který má práva založit na této stránce sraz. Může sraz sám organizovat. Vše konzultuje s administrátorem sekce srazy.Převážne se jedná o termíny srazů, aby se nepřekrývaly, založení srazu, také Vám poradí s organizací . Koordinátora (stejně jako jakoukoliv jinou administrátorskou roli na klubu) jmenuje superadmin klubu nebo webmaster a to po té, co koordinátor souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Administrátor sekce srazy – je zodpovědný za všechny akce/srazy uveřejněné na klubu. Schvaluje a dohlíží na organizaci všech akcí/srazů. Výjimky z následujících pravidel může udělit pouze administrátor sekce srazy, superadmin či webmaster. Pokud výjimka nebude udělena jedním z těchto lidí, nelze o to žádat nikoho jiného.

Administrátor sekce srazy je v kontaktech klubu (v levém rozcestníku) označen viz odkaz http://www.mazdaclub.cz/g...s/navigation/aim_icon.gif

Srazy a akce:

akce jsou max. jednodenní setkání členů klubu, nemusí mít přesný program (pokec u kávy), nemusí se zveřejňovat přímo ve srazech, stačí zveřejnění v diskusi.

sraz již má svůj program, může být jednodenní, ale i vícedenní, vyžaduje organizaci.

Pravidla:

Administrátor sekce srazy musí všechny akce a srazy schválit. Za nahlášení je zodpovědný organizátor. Musí vyčkat na schválení a až poté může akci/sraz zveřejnit na klubu. Akci/sraz po souhlasu administrátora sekce srazy zveřejní koordinátor nebo samotný administrátor sekce srazy. Organizátor je povinen administrátora sekce srazy informovat i o všech změnách.

Akce/srazy jiných klubů, stránek či sdružení se nezveřejňují.

Termíny: u srazů se doporučuje, aby se cca dva týdny před a po nepořádala žádná akce/sraz. U akcí je to na domluvě obou organizátorů. Nedoporučuje se, aby se krátce po sobě konaly 2 akce/srazy s místem konání blízko sebe.

Pokud je nějaká akce/sraz pořádána v podobném termínu pravidelně, tzv tradiční klubová akce/sraz, má při zveřejnění přednost před ostatními akcemi/srazy. Taktéž se nedoporučuje konat v tomto období jiné akce/srazy.

Akce musí být ohlášeny 14dní předem, srazy 6týdnů před začátkem. Pokud bude vybíráno vstupné, musí být jeho výše známa všem ihned při zveřejnění na klubu. Program srazu musí být zveřejněn 30dní předem.

Organizátor je povinen sdělit administrátorovi sekce srazy datum, místo, program a název akce/srazu, dále uvede jména/nicky všech spoluorganizátorů. Je nutno uvést i všechny sponzory, Mazdaclub.cz si vyhrazuje právo všechny sponzory nezveřejnit. Administrátor sekce srazy je povinen všechny informace držet v tajnosti, pokud si to organizátor přeje, aby nenarušil přípravy či překvapení.

Srazové samolepky by měly mít rozměr 9x5 nebo 9x6cm, doporučujeme tento rozměr dodržet, vzhledem k tomu, že se to tak dělalo od začátku pořádání srazů na tomto klubu.

Pokud se na organizaci podílí více osob, doporučuje se, aby veškeré dohody sjednali písemně, nespoléhejte na přátelství a důvěru, ale chovejte se jako v běžném občanském životě. Klub není v žádném případě zodpovědný za škody, které by vznikly při organizaci akce/srazu. Pokud přeci jenom dojde k nějakým problémům, kdy se některá ze spolupracujících stran bude cítit být poškozena, je třeba toto řešit občanskoprávní cestou. V žádném případě nelze tyto spory řešit veřejně na klubu, pokud někdo bude mít pocit, že má povinnost informovat ostatní členy klubu, je nutno prvně zveřejnění probrat s administrátorem sekce srazy a pokud se dohodnou na zveřejnění, může být věc předložena celému klubu. Vše je nutno řešit maximálně 14 dní po skončení akce/srazu. Pokud tuto věc v dané době poškozený administrátorovi sekce srazy neoznámí, je povinen o tom mlčet již navždy, tuto povinnost mlčenlivosti mají i všichni ostatní. Po této lhůtě bude Akce/sraz považována za úspěšnou a nic nebude bránit organizaci další.

Organizátor srazu je povinen sraz opatřit srazovou ikonkou a také po ukončení srazu vyplnit prezenční listinu a dodat fotodokumentaci a to nejpozději do 14 dní, pokud jí nemůže sám vyplnit, pošle seznam zůčastněných administrátorovi sekce srazy, který jí na jeho žádost vyplní.

Fotky mohou uploadovat i ostatní účastníci akce/srazu, pro lepší přehlednost doporučujeme fotky uploadovat do - detailní stránka srazu - záložka Fotky. Taktéž lze přidat i videa – detailní stránka srazu – záložka videa, pokud jsou videa na youtube. O těchto možnostech by měl organizátor uvědomit všechny účastníky srazu. Nedoporučuje se foto/video přidávat do příspěvků ve fóru, byť je to téma týkající se toho srazu.

Účastníci jsou povinni chovat se tak, aby nikomu nezpůsobili škodu na zdraví či majetku, aby neudělali ostudu sobě, ostatním, klubu ani značce Mazda.

Administrátor může Akci/sraz editovat, případně rovnou smazat, pokud by byla porušena tato pravidla. Pravidla mohou být editována, bez předchozího upozornění.

2014-01-28 16:52:21

Nová pravidla akcí a srazů jsou již v platnosti.

Administrátor sekce srazy jsem já, koordinátoři srazů budou nově jmenováni poté, co mě kontaktují a budou souhlasit s těmito pravidly.

Vlákno bude uzamčeno a průběžně editováno, všechny změny budou provedeny v předchozích příspěvcích a info o jejich změně bude formou nového příspěvku/postu.

2015-02-08 11:21:15

ROK 2015

27.12 2015 Vánoční sraz v Ostravě - http://www.mazdaclub.cz/s...i-ostrava-coffee-2015-140